TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO INTEGRAL

Observa como para todo valor x no intervalo [a, b], a pendente da recta tanxente á función integral F, é igual ó valor da función f.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Pincha e arrastra suavemente o punto vermello x para ver como se verifica a tese do teorema para todo x no intervalo [a,b]

TEOREMA DO VALOR MEDIO. TEOREMA DE ROLLE.

Observa como dada unha función continua e derivable nun intervalo [a,b], sempre se pode atopar polo menos un punto c entre a e b para o cal a recta tanxente é paralela á recta secante que pasa polos puntos extremos A e B.

Cando A e B están á mesma altura, temos o Teorema de Rolle.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Utiliza o control para variar a función